Nyheter och förändringar i UGL 2008

Här presenteras några av de förändringar och nyheter som enligt uppgift genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

Nedan följer några av de förändringar och nyheter som enligt Försvarshögskolan genomförs i samband med den nya versionen av UGL.

  • Anvisningarna i avsnittet om etik och metodik arbetas om så att handledare får ännu tydligare information om metodik samt om handledarens roll i gruppen. Avsnittet om etik för handledare ökas i omfattning.
  • Delen som handlar om värderingar fördjupas och utökas med hjälp av teori kring värdegrunder samt med exempel.
  • En total översyn av ledarskapsdelen genomförs så att aktuell forskning kring ledarskap arbetas in i materialet. Detta innebär även att denna del synkroniseras med Försvarshögskolans andra kurs Utvecklande Ledarskap.
  • Avsnittet som handlar om kommunikation uppdateras och omformas i sin helhet.
  • Aktuella forskningsresultat kring smågrupper arbetas vilket kommer att göra betoningen på gruppdimensionen tydligare. Det gör också att det sociologiska perspektivet blir tydligare tillsammans med det invidualpsykologiska perspektiv som redan finns inom kursens ramar.
  • Exempel på områden som tillförs är roller, begreppet makt och mångfaldsaspekter.
  • Kapitlen som handlar om stress och konflikthantering fördjupas och tillförs nya bredduppgifter.
  • Inom delen som handlar om självkännedom ersätts kartläggningen SDI med ett instrument för självkännedom som framtagits av forskare vid Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan.

Vi återkommer med uppdateringar när eventuella ytterligare förändringar/uppdateringar i samband med UGL 2008 blir tillkännagivna eller om något av ovanstående förändras.

Andra bloggar om: ,

Licensavgift införs för UGL-handledare

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL kommer Försvarshögskolan att införa licensavgift för UGL-handledare.

För att på ett bra sätt kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av UGL som koncept kommer Försvarshögkolan att från och med juni 2007 införa licensavgift för UGL-handledare. Detta är även ett leda i att kvalitetssäkra UGL-kurser.

Genom licensavgiften blir det möjligt att fortlöpande finansiera personer som har som uppgift att följa upp och kvalitetssäkra UGL. Licensavgiften kommer även att betala för registerhållning och långssiktig annonsering i fackpress samt generell upplysande verksamhet.

Det fortsatta utvecklingsarbetet kring en ny version av den fördjupade kursen, FUGL – Fördjupad UGL, säkerställs också på detta sätt, liksom utvecklingen av handledarutbildningen för UGL. Detta inrymmer ju även nya, framtida versioner av UGL när den nu kommande UGL 2008 har tjänat ut.

Under de närmsta åren kommer det att genomföras särskild marknadsföring av UGL 2008. I den annonsering kommer man noga att framhålla att köpare av kursen bör kontrollera att de handledare som genomför kursen är behöriga som handledare enligt Försvarshögskolans register.

Från och med år 2009 kommer även licensavgifterna att finansiera den seminarieverksamhet som Försvarshögskolan erbjuder på detta område.

Licensavgiften blir enligt uppgift 6000 kronor exklusive moms per år och handledare.

Andra bloggar om: ,

Tidsplanen för UGL 2008

Läs om tidsplanen för införandet av UGL 2008. Ett antal kurser genomförs för att testa konceptet innan det lanseras fullt ut.

Under 2007 kommer den nya versionen av UGL att testas vid ett antal kurser som genomförs dels i Försvarshögskolans regi, dels i samarbete med Umeå Universitet. Målet är att ett färdigt utbildningsmatieriel skall finnas tillgängligt i slutet av 2007.

Under året kommer Försvarshögskolan att erbjuda en kortare omcertifiering till befintliga UGL-handledare så att de kan uppgradera sig till det nya materielet. Dessa utbildningar börjar genomföras i slutet av 2007 och kommer att fortgå till början av 2009. För dig om är UGL-handledare och vill delta rekommenderar vi dig att besöka Försvarshögsskolans hemsida, se länk till höger.

I takt med att den nya versionen av UGL, kallad UGL 2008, börjar användas så kommer den tidigare versionen att fasas ut. Den gamla versionen, kallad UGL 2000, beräknas vara utfasad första halvåret 2009.

Andra bloggar om: ,