Personligt ledarskap i tiden

Hade ett samtal med en kollega och vän angående UGL i förra veckan. Hon arbetar med utveckling av personligt ledarskap, bland annat då med UGL-kurser. Hon satt i bilen när vi talades vid och vi skrattade båda gott åt hennes GPS som hela tiden gjorde sig högljutt påmind i bakgrunden under samtalet.

Vi reflekterade kort över att det ibland var bra att ha små röster i livet som talar om vilken väg man ska ta. När vi lagt på funderade jag mer på detta och kring vilka mer liknelser man dra mellan ett så kallat Global Positioning System och ledarskap eller personlig utveckling.

Inre ledarskap är ett ord som förekommer då och då, det är ingen uttalad del av till exempel en UGL-kurs, men i mina ögon så ger en ledarskapsutbildning en hel del input till din inre kartläsare. Den stärker ditt personliga ledarskap så att när du hamnar i nya situationer kan du känna igen mönster och känslor som uppstår och därigenom åtminstone göra en kvalificerad gissning om vilken riktning och vilket beteenden som är bäst just nu.

Någon sa om personlig utveckling, och det gäller säkert personligt ledarskap också, att ju mer du utvecklat dig själv som person, desto mer osäkerhet kan du hantera. För att växa behöver vi ge oss bortom det vi känner till, hitta nya marker att lära känna, inom oss själva, i relationer och i ledarskapet.

Då kan det vara bra att ha lärt sig lyssna på sin inre vägvisare. För den rösten är inte alltid högljudd, så det underlättar att ha tränat att lyssna på den. Under en UGL-kurs kan du träna  på att lyssna på den rösten när det gäller relationer och ledarrollen. Det finns gott om andra sammahang där du kan utöva liknande träning om du så väljer.

Vissa har funnit att exempelvis meditation och avslappning ger större tillgång till den inre GPSen. Att skapa en inre stillhet och utrymme för den där lilla rösten att göra sig hörd. Personligt ledarskap kan vara många saker, som att förutse om man ska ta vänster eller höger i nästa relationskorsning.

Andra bloggar om: ,

Positiv respons på UGL 2008

Vi har vid flera tillfällen fått positiv respons på nya UGL 2008 både från handledare, deltagare och blivande deltagare. Den äldre versionen har varit mycket uppskattad och det verkar som att den nya versionen kommer att fortsätta det arvet.

Det fanns vad vi förstod en del motstånd mot införandet av den nya UGL-versionen bland handledare som i många år arbetat med tidigare versioner. Det kan säkert ha flera orsaker, men det känns nära till hands att titta på det ur ett förändringsperspektiv. När förändringar sker kommer det alltid att finnas ett motstånd. Vissa människor kommer att motarbeta förändringen, till exempel av rädsla för det okända.

I den nyare versionen har också handledarnas arbete förändrats något och det är vår tro att det ställer krav på annorlunda och ytterligare kompetenser bland de som utbildar i UGL. Som sagt i inledningen dock, övervägande positiv respons från många håll.

Om du är intresserad av psykologin i förändring finns det gott om teorier att förkovra sig i liksom böcker. En som vi varmt kan rekommendera om du inte redan läst den är “Vem Snodde Osten”. Den är lättläst, humoristisk och mycket träffsäker på delar av dynamiken när förändringar sker. Vi törs garantera att du kommer att känna igen dig själv och/eller andra i det du läser och emellanåt inte kunna låta bli att dra på smilbanden åt det hela.

Den ingår inte som litteratur i UGL på något sätt, men utgör en god bok att läsa tillsammans och sedan reflektera över till exempel i ett team eller bland en grupp ledare.

Andra bloggar om: ,

Om lärande inom UGL

Lärandet inom UGL bygger på upplevelser. Detta är än mer tydligt i den pedagogiska ramen för den nya versionen av UGL, 2008.

Lärandet inom UGL, Utveckling Grupp och Ledare, baserat på så kallat upplevelsebaserat lärande. Detta handlar precis som rubriken säger om att lära baserat på upplevelser. Redan Konfucius som antas ha levt från 551 – 479 f.kr i Kina, menade att “jag hör och glömmer, jag ser och minns, jag gör och förstår”.

Det finns många undersökningar som pekar på att vi tar tills oss nya lärdomar effektivare ju fler sinnen som är involverade i inlärningen. Att engagera känslorna kopplat till lärandet är också av vikt, bland annat enligt Sylwester 1997 som talar om lärandetstre-länkade kedja vilken menar att det är känslorna som styr uppmärksamheten vilken i sin tur styr inlärningen och minnet.

Inom UGL hämtas också grunden för det pedagogiska arbetet från ett postulat (grundsats eller axiom, reds.anm) av Fredriksson och Gestrelius. Dessa två har genomfört ett antal studier inom pedagogik och bland annat fått sina arbeten publicerade av Unesco. Deras pedagogiska postulat i detta fall säger att det är den enskilda människan själv som är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker ett lärande. Allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för lärande, samt stimulera den enskildes aktiviteter.

Detta genomsyrar UGL-kursen och speciellt den nya versionen där detta åskådliggjorts än mer i både text och upplevelsen under kursen.

Andra bloggar om: ,

Uppdatering angående Handledarutbildning UGL – HUGL

I samband med den nya versionen av UGL kallad 2008 uppdateras även tillhörande handledarutbildning. Läs om när nästa uppdaterade HUGL kommer att genomföras och hur.

I samband med den nya versionen av utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare kallad UGL 2008 är det ju naturligt att även utbildningen av handledare anpassas efter denna.

Senaste nytt från Försvarshögskolans sida är att en första sådan uppgraderad, uppfräschad och uppdaterad HUGL kommer att genomföras nu till hösten. Det kommer att vara en testomgång för att testa den nya utformningen och få feedback på denna. Samtidigt kommer utbildningen att vara fullvärdigt certifierande enligt den gängse utbildningsgången för dem som deltar.

En nyhet är också formatet på denna utbildning. Den kommer att vara 5+5 dagar, alltså totalt 10 dagar. Tidigare har den som kanske bekant varit sju dagar. Mer utrymme för utvecklande upplevelser alltså. Under en övergångsperiod kommer den första dagen att ägnas åt att framförallt uppdatera deltagare som inte deltagit i den nya UGL 2008 om nyheterna där.

Handledare kommer enligt uppgift att vara Eva-Lena Tedfeldt, projektledare UGL 2008 och Jarl Silfverberg, projektledare UGL. Om möjligt kommer man att genomföra ytterligare en handledarutbildning innan årets slut, men om detta inte hinns med kommer man de att börja genomföras mer regelbundet från och med 2009.

Värt att notera är också att utvecklingsarbetet fortgår med kursen FUGL, Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare, som ju är mellanstege i utbildningsstegen mellan själva UGL och handledarutbildningen. Även denna del behöver ju uppdateras för att matcha de övriga uppdateringarna. Information om hur detta arbete fortskrider och när dessa kurser börjar genomföras igen finner du på Försvarshögskolans hemsida om FUGL. Jag kommer även att uppdatera denna blogg när nya uppgifter finns tillgängliga.

Ytterligare information om handledarutbildningen finner du också på Försvarshögskolans hemsida, under avdelningen om HUGL.

Andra bloggar om: , ,

Marknadsföring UGL

Marknadsföringen av UGL kommer i samband med den nya versionen UGL 2008 att bedrivas mer aktivt från Försvarshögskolans sida.

Konceptet UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, kommer att drivas mer aktivt framåt på flera plan än tidigare. Detta innefattar som tidigare nämnt både uppdateringar av kursinnehållet, liksom fortbildning av handledare.

Ett annat plan är marknadsföringen där man genom införandet av licensavgifter bland annat kan finansiera annonsering i fackpress med mera. Dessa annonser kommer att börja synas under innevarande år och kommer särskilt att uppmana till att tillse att handledarna för den kurs man väljer är korrekt behöriga och certifierade.

Kvalitetssäkringen av UGL har alltid varit viktig och diverse historier, mer eller mindre sanna, har cirkulerat om bristande kvalitet i genomförandet. Detta har dock hört till undantagen och den stora massan av deltagare har enligt vår uppfattning varit mycket positiva till kursen och dess upplägg.

Det märks väl inte minst på det stora antalet personer som deltagit i utbildningen genom åren. Det är säkerligen så att potentialla kursdeltagare blir mer och mer kräsna i takt med informationsteknologins intåg. Även inom andra branscher har ju Internet fört konsumentmedvetenheten till helt nya nivåer.

Så håll utkik efter den nya annonsering och se som alltid till att du går en UGL-kurs som följer Försvarshögskolans riktlinjer och där handledarna är korrekt certfierade.

Andra bloggar om: ,

Nytt om gruppdynamik

Om de nya delarna kring gruppdynamik och grupputveckling i den uppgraderade versionen av vad många kallar Sveriges populäraste ledarskapsutbildning, UGL 2008.

Det nya UGL-materialet har som jag skrivit om tidigare här utvecklats inom flera områden och då även inom gruppdynamik. Sedan tidigare har det funnits en modell för gruppers utveckling i olika faser med i kursmaterialet kring utbildningen. Det är den så kallade FIRO-teorin, ursprungligen framtagen av den amerikanske psykologen Will Schutz i slutet av 1950-talet.

I den uppdaterade versionen av kursmaterialet används FIRO, som står för Fundamental Interpersonell Relations Orientering, för att öka förståelsen för vad individen drivs av när det gäller dynamiken i grupper och relationer. För mig personligen var detta perspektiv på denna modell en stor ögonöppnare när det gällde att förstå mitt eget och andras beteende i olika former av grupper, situationer och utvecklingsfaser.

Det nya tillskottet i avsnittet om gruppdynamik härrör sig framförallt från den integrerade modellen över gruppers utveckling som Susan Wheelan bland annat skriver om i sin bok “Group Processes, A Developmental Perspective”, utgiven 2005. I denna bok kan man bland annat läsa om fem olika stadier i grupputveckling. Förutom att fördjupa sig i de olika stadierna behandlar boken bland annat kultur, värderingar och normer i grupper.

Andra bloggar om: ,